洛阳城东路,桃李生路旁。
花花自相对,叶叶自相当。
春风东北起,花叶正低昂。
不知谁家子,提笼行采桑。
纤手折其枝,花落何飘飏。
请谢彼姝子,何为见损伤?
高秋八九月,白露变为霜。
终年会飘堕,安得久馨香?
秋时自零落,春月复芬芳。
何时盛年去,欢爱永相忘。
吾欲竟此曲,此曲愁人肠。
归来酌美酒,挟瑟上高堂。

洛阳城东路,桃李生路旁。
花花自相对,叶叶自相当。
春风东北起,花叶正低昂。
不知谁家子,提笼行采桑。
纤手折其枝,花落何飘飏。
请谢彼姝子,何为见损伤?
高秋八九月,白露变为霜。
终年会飘堕,安得久馨香?
秋时自零落,春月复芬芳。
何时盛年去,欢爱永相忘。
吾欲竟此曲,此曲愁人肠。
归来酌美酒,挟瑟上高堂。

luò yáng chéng dōng lù , táo lǐ shēng lù páng 。
huā huā zì xiāng duì , yè yè zì xiāng dāng 。
chūn fēng dōng běi qǐ , huā yè zhèng dī áng 。
bù zhī shuí jiā zǐ , tí lóng xíng cǎi sāng 。
xiān shǒu zhē qí zhī , huā luò hé piāo yáng 。
qǐng xiè bǐ shū zǐ , hé wéi jiàn sǔn shāng ?
gāo qiū bā jiǔ yuè , bái lù biàn wéi shuāng 。
zhōng nián huì piāo duò , ān dé jiǔ xīn xiāng ?
qiū shí zì líng luò , chūn yuè fù fēn fāng 。
hé shí shèng nián qù , huān ài yǒng xiāng wàng 。
wú yù jìng cǐ qū , cǐ qū chóu rén cháng 。
guī lái zhuó měi jiǔ , xié sè shàng gāo táng 。

鉴赏

【注释】:

(小提示:如果您想查询《董娇娆》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“诗词检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)

评论:

昵称

网站