沥血一杯酒,与君兄弟交,君母即我母,君仇即吾仇。
况我实君累,君更不我尤,我若不报君,狗彘之不犹。
劝君且勿哭,今哭何所求?
磨刀复磨刀,去去不暂留。
上有天与日,鉴我即我谋。
我行为公义,亦复为私仇,脚蹴旧山河,手提贼人头,与君拜墓下,一恸为君酬。
万一事不成,国殇亦足豪,云霄六君子,来轸方且遒。
谁能久郁郁?
长为儒冠羞。

沥血一杯酒,与君兄弟交,君母即我母,君仇即吾仇。
况我实君累,君更不我尤,我若不报君,狗彘之不犹。
劝君且勿哭,今哭何所求?
磨刀复磨刀,去去不暂留。
上有天与日,鉴我即我谋。
我行为公义,亦复为私仇,脚蹴旧山河,手提贼人头,与君拜墓下,一恸为君酬。
万一事不成,国殇亦足豪,云霄六君子,来轸方且遒。
谁能久郁郁?
长为儒冠羞。

lì xuè yī bēi jiǔ , yǔ jūn xiōng dì jiāo , jūn mǔ jí wǒ mǔ , jūn chóu jí wú chóu 。
kuàng wǒ shí jūn léi , jūn gēng bù wǒ yóu , wǒ ruò bù bào jūn , gǒu zhì zhī bù yóu 。
quàn jūn qiě wù kū , jīn kū hé suǒ qiú ?
mó dāo fù mó dāo , qù qù bù zàn liú 。
shàng yǒu tiān yǔ rì , jiàn wǒ jí wǒ móu 。
wǒ xíng wéi gōng yì , yì fù wéi sī chóu , jiǎo cù jiù shān hé , shǒu tí zéi rén tóu , yǔ jūn bài mù xià , yī tòng wéi jūn chóu 。
wàn yī shì bù chéng , guó shāng yì zú háo , yún xiāo liù jūn zǐ , lái zhěn fāng qiě qiú 。
shuí néng jiǔ yù yù ?
cháng wéi rú guān xiū 。

鉴赏

(小提示:如果您想查询《留别梁任南汉挪路卢》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“诗词检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)

评论:

昵称

网站