浔阳江头夜送客,枫叶荻花秋瑟瑟。
主人下马客在船,举酒欲饮无管弦。
醉不成欢惨将别,别时茫茫江浸月。
忽闻水上琵琶声,主人忘归客不发。
寻声暗问弹者谁,琵琶声停欲语迟。
移船相近邀相见,添酒回灯重开宴。
千呼万唤始出来,犹抱琵琶半遮面。
转轴拨弦三两声,未成曲调先有情。
弦弦掩抑声声思,似诉平生不得志。
低眉信手续续弹,说尽心中无尽事。
轻拢慢拈抹复挑,初为霓裳后六幺。
大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语。
嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘。
间关莺语花底滑,幽咽流泉水下滩。
水泉冷涩弦凝绝,凝绝不通声暂歇。
别有幽愁暗恨生,此时无声胜有声。
银瓶乍破水浆迸,铁骑突出刀枪鸣。
曲终收拨当心画,四弦一声如裂帛。
东船西舫悄无言,唯见江心秋月白。
沉吟放拨插弦中,整顿衣裳起敛客。
自言本是京城女,家在虾蟆陵下住。
十三学得琵琶成,名属教坊第一部。
曲罢常教善才服,妆成每被秋娘妒。
五陵年少争缠头,一曲红绡不知数。
钿头云篦击节碎,血色罗裙翻酒污。
今年欢笑复明年,秋月春风等闲度。
弟弟从军阿姨死,暮去朝来颜色故。
门前冷落车马稀,老大嫁作商人妇。
商人重利轻别离,前月浮梁买茶去。
去来江口空守船,绕船明月江水寒。
夜深忽梦少年事,梦啼妆泪红阑干。
我闻琵琶已叹息,又闻此语重唧唧。
同是天涯沦落人,相逢何必曾相识。
我从去年辞帝京,谪居卧病浔阳城。
浔阳地僻无音乐,终岁不闻丝竹声。
住近湓江地低湿,黄庐苦竹绕宅生。
其间旦暮闻何物,杜鹃啼血猿哀鸣。
春江花朝秋月夜,往往取酒还独倾。
岂无山歌与村笛,呕哑嘲难为听。
今夜闻君琵琶语,如听仙乐耳暂明。
莫辞更坐弹一曲,为君翻作琵琶行。
感我此言良久立,却坐促弦弦转急。
凄凄不似向前声,满座重闻皆掩泣。
座中泣下谁最多,江州司马青衫湿。

浔阳江头夜送客,枫叶荻花秋瑟瑟。
主人下马客在船,举酒欲饮无管弦。
醉不成欢惨将别,别时茫茫江浸月。
忽闻水上琵琶声,主人忘归客不发。
寻声暗问弹者谁,琵琶声停欲语迟。
移船相近邀相见,添酒回灯重开宴。
千呼万唤始出来,犹抱琵琶半遮面。
转轴拨弦三两声,未成曲调先有情。
弦弦掩抑声声思,似诉平生不得志。
低眉信手续续弹,说尽心中无尽事。
轻拢慢拈抹复挑,初为霓裳後六幺。
大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语。
嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘。
间关莺语花底滑,幽咽流泉水下滩。
水泉冷涩弦凝绝,凝绝不通声暂歇。
别有幽愁暗恨生,此时无声胜有声。
银瓶乍破水浆迸,铁骑突出刀枪鸣。
曲终收拨当心画,四弦一声如裂帛。
东船西舫悄无言,唯见江心秋月白。
沈吟放拨插弦中,整顿衣裳起敛客。
自言本是京城女,家在虾蟆陵下住。
十三学得琵琶成,名属教坊第一部。
曲罢常教善才服,妆成每被秋娘妒。
五陵年少争缠头,一曲红绡不知数。
钿头云篦击节碎,血色罗裙翻酒污。
今年欢笑复明年,秋月春风等闲度。
弟弟从军阿姨死,暮去朝来颜色故。
门前冷落车马稀,老大嫁作商人妇。
商人重利轻别离,前月浮梁买茶去。
去来江口空守船,绕船明月江水寒。
夜深忽梦少年事,梦啼妆泪红阑干。
我闻琵琶已叹息,又闻此语重唧唧。
同是天涯沦落人,相逢何必曾相识。
我从去年辞帝京,谪居卧病浔阳城。
浔阳地僻无音乐,终岁不闻丝竹声。
住近湓江地低湿,黄庐苦竹绕宅生。
其间旦暮闻何物,杜鹃啼血猿哀鸣。
春江花朝秋月夜,往往取酒还独倾。
岂无山歌与村笛,呕哑嘲难为听。
今夜闻君琵琶语,如听仙乐耳暂明。
莫辞更坐弹一曲,为君翻作琵琶行。
感我此言良久立,却坐促弦弦转急。
凄凄不似向前声,满座重闻皆掩泣。
座中泣下谁最多,江州司马青衫湿。

xún yáng jiāng tóu yè sòng kè , fēng yè dí huā qiū sè sè 。
zhǔ rén xià mǎ kè zài chuán , jǔ jiǔ yù yǐn wú guǎn xián 。
zuì bù chéng huān cǎn jiāng bié , bié shí máng máng jiāng jìn yuè 。
hū wén shuǐ shàng pí pá shēng , zhǔ rén wàng guī kè bù fā 。
xún shēng àn wèn dàn zhě shuí , pí pá shēng tíng yù yǔ chí 。
yí chuán xiāng jìn yāo xiāng jiàn , tiān jiǔ huí dēng zhòng kāi yàn 。
qiān hū wàn huàn shǐ chū lái , yóu bào pí pá bàn zhē miàn 。
zhuǎn zhóu bō xián sān liǎng shēng , wèi chéng qū diào xiān yǒu qíng 。
xián xián yǎn yì shēng shēng sī , sì sù píng shēng bù dé zhì 。
dī méi xìn shǒu xù xù dàn , shuō jìn xīn zhōng wú jìn shì 。
qīng lǒng màn niān mǒ fù tiāo , chū wéi ní cháng hòu liù yāo 。
dà xián cáo cáo rú jí yǔ , xiǎo xián qiē qiē rú sī yǔ 。
cáo cáo qiē qiē cuò zá dàn , dà zhū xiǎo zhū luò yù pán 。
jiān guān yīng yǔ huā dǐ huá , yōu yān liú quán shuǐ xià tān 。
shuǐ quán lěng sè xián níng jué , níng jué bù tōng shēng zàn xiē 。
bié yǒu yōu chóu àn hèn shēng , cǐ shí wú shēng shèng yǒu shēng 。
yín píng zhà pò shuǐ jiāng bèng , tiě qí tū chū dāo qiāng míng 。
qū zhōng shōu bō dāng xīn huà , sì xián yī shēng rú liè bó 。
dōng chuán xī fǎng qiǎo wú yán , wéi jiàn jiāng xīn qiū yuè bái 。
chén yín fàng bō chā xián zhōng , zhěng dùn yī cháng qǐ liǎn kè 。
zì yán běn shì jīng chéng nǚ , jiā zài xiā mB líng xià zhù 。
shí sān xué dé pí pá chéng , míng shǔ jiào fāng dì yī bù 。
qū bà cháng jiào shàn cái fú , zhuāng chéng měi bèi qiū niáng dù 。
wǔ líng nián shǎo zhēng chán tóu , yī qū hóng xiāo bù zhī shù 。
diàn tóu yún bì jī jié suì , xuè sè luó qún fān jiǔ wū 。
jīn nián huān xiào fù míng nián , qiū yuè chūn fēng děng xián dù 。
dì dì cóng jūn ā yí sǐ , mù qù zhāo lái yán sè gù 。
mén qián lěng luò chē mǎ xī , lǎo dà jià zuò shāng rén fù 。
shāng rén zhòng lì qīng bié lí , qián yuè fú liáng mǎi chá qù 。
qù lái jiāng kǒu kōng shǒu chuán , rào chuán míng yuè jiāng shuǐ hán 。
yè shēn hū mèng shǎo nián shì , mèng tí zhuāng lèi hóng lán gān 。
wǒ wén pí pá yǐ tàn xī , yòu wén cǐ yǔ zhòng jī jī 。
tóng shì tiān yá lún luò rén , xiāng féng hé bì zēng xiāng shí 。
wǒ cóng qù nián cí dì jīng , zhé jū wò bìng xún yáng chéng 。
xún yáng dì pì wú yīn lè , zhōng suì bù wén sī zhú shēng 。
zhù jìn pén jiāng dì dī shī , huáng lú kǔ zhú rào zhái shēng 。
qí jiān dàn mù wén hé wù , dù juān tí xuè yuán āi míng 。
chūn jiāng huā zhāo qiū yuè yè , wǎng wǎng qǔ jiǔ huán dú qīng 。
qǐ wú shān gē yǔ cūn dí , ǒu yǎ cháo nán wéi tīng 。
jīn yè wén jūn pí pá yǔ , rú tīng xiān lè ěr zàn míng 。
mò cí gēng zuò dàn yī qū , wéi jūn fān zuò pí pá xíng 。
gǎn wǒ cǐ yán liáng jiǔ lì , què zuò cù xián xián zhuǎn jí 。
qī qī bù sì xiàng qián shēng , mǎn zuò zhòng wén jiē yǎn qì 。
zuò zhōng qì xià shuí zuì duō , jiāng zhōu sī mǎ qīng shān shī 。

鉴赏

白居易(唐)的《琵琶行》选自唐诗三百首,全唐诗卷435-25 姜葆夫、韦良成选注《常用古诗》。

门前冷落车马稀①老大嫁作商人妇②①门前句:因容颜衰老,无人光顾,门前一片冷寂寥落,车马来往越来越稀少。

②老大句:年纪大了,改娼女生涯为商人妇。这两句写娼女年老色衰,世情炎凉,门前一片冷落,车马越来越少,无可奈何之间,改作商人之妇。以如诉如泣的抒情笔调,抒写琵琶女悲苦的身世,令人同情。

大弦①嘈嘈②如急雨小弦③切切④如私语嘈嘈切切错杂弹大珠小珠落玉盘⑤①大弦:琵琶有四弦,一条比一条细,最粗的一条即是大弦。

②嘈嘈;大弦弹出的声音,沉重舒长,如急雨盖地。

③小弦:最细的一条弦。

④切切:小弦弹出的声音,细促清幽,如切切私语。

⑤大珠句;形容琵琶弹出的声音,如大小不同的珍珠,泻落在玉盘里。⑥诗题一作《琵琶行》。

《琵琶引》与《长恨歌》同为具有独创性的长篇叙事诗,千古不朽的名作,写于诗人白居易任江州司马时。早在诗人白居易生前,已经是“童子解吟《长恨》曲,胡儿能唱《琵琶》篇。”此后,一直传诵国内外,显示了强大的艺术生命力。这四句的前两句是说弹奏琵琶音响之精微,忽如急雨,忽如私语;后两句是说琵琶把大弦和小弦嘈嘈切切的声音杂弹在一起,繁弦连贯、变化多姿,其声如大小参差的珍珠泻落在玉盘里,令人神往,令人陶醉!诗人白居易以丰富多彩、精妙新巧的比喻,描绘变化多端的音乐形象,出神入化,维妙维肖。双声和双音叠韵词的运用,更加强了悦耳的听感和韵律的节奏,突出地表现了诗的婉转、动听的音乐美。

今年欢笑复明年秋月春风①等闲度②①秋月春风:比喻美好的青春年华。

②等闲度:轻易地、随随便便地度过。

这两句是说,琵琶女自叙身世,昔日的娼女生涯,在欢乐之中,把青春轻易地、随随便便的消磨掉了。忆昔思今,感到无限悔恨和痛惜。

--引自李济洲编着之《全唐诗佳句赏析》【注释】:湓浦口:湓水进入长江处。浔阳江:九注市北的长江一段。拢、捻、抹、挑,都是弹琵琶的指法。霓裳:《霓裳羽衣曲》的简称;六么,本名《录要》,即乐工将曲的要点录出成谱,皆为当年京城流行的曲调。

【简析】:通过写琵琶女生活的不幸,结合诗人白居易自己在宦途所受到的打击,唱出了“同是天涯沦落人,相逢何必曾相识”的心声。社会的动荡,世态的炎凉,对不幸者命运的同情,对自身失意的感慨,这些本来积蓄在心中的沉痛感受,都一起倾于诗中。它在艺术上的成功还在于运用了优美鲜明的、有音乐感的语言,用视觉的形象来表现听觉所得来的感受;萧瑟秋风的自然景色和离情别绪,使作品更加感人。

(小提示:如果您想查询《琵琶行》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“诗词检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)

评论:

昵称

网站