汉皇重色思倾国,御宇多年求不得。
杨家有女初长成,养在深闺人未识。
天生丽质难自弃,一朝选在君王侧。
回眸一笑百媚生,六宫粉黛无颜色。
春寒赐浴华清池,温泉水滑洗凝脂。
侍儿扶起娇无力,始是新承恩泽时。
云鬓花颜金步摇,芙蓉帐暖度春宵。
春宵苦短日高起,从此君王不早朝。
承欢侍宴无闲暇,春从春游夜专夜。
后宫佳丽三千人,三千宠爱在一身。
金屋妆成娇侍夜,玉楼宴罢醉和春。
姊妹弟兄皆列士,可怜光采生门户。
遂令天下父母心,不重生男重生女。
骊宫高处入青云,仙乐风飘处处闻。
缓歌慢舞凝丝竹,尽日君王看不足。
渔阳鼙鼓动地来,惊破霓裳羽衣曲。
九重城阙烟尘生,千乘万骑西南行。
翠华摇摇行复止,西出都门百余里。
六军不发无奈何,宛转蛾眉马前死。
花钿委地无人收,翠翅金雀玉搔头。
君王掩面救不得,回看血泪相和流。
黄埃散漫风萧索,云栈萦纡登剑阁。
峨嵋山下少人行,旌旗无光日色薄。
蜀江水碧蜀山青,圣主朝朝暮暮情。
行宫见月伤心色,夜雨闻铃断肠声。
天旋地转回龙驭,至此踌躇不能去。
马嵬坡下泥土中,不见玉颜空死处。
君臣相顾尽沾衣,东望都门信马归。
归来池苑皆依旧,太液芙蓉未央柳。
芙蓉如面柳如眉,对此如何不泪垂。
春风桃李花开日,秋雨梧桐叶落时。
西宫南内多秋草,落叶满阶红不扫。
梨园弟子白发新,椒房阿监青娥老。
夕殿萤飞思悄然,孤灯挑尽未成眠。
迟迟钟鼓初长夜,耿耿星河欲曙天。
鸳鸯瓦冷霜华重,翡翠衾寒谁与共。
悠悠生死别经年,魂魄不曾来入梦。
临邛道士鸿都客,能以精诚致魂魄。
为感君王辗转思,遂教方士殷勤觅。
排空驭气奔如电,升天入地求之遍。
上穷碧落下黄泉,两处茫茫皆不见。
忽闻海上有仙山,山在虚无缥缈间。
楼阁玲珑五云起,其中绰约多仙子。
中有一人字太真,雪肤花貌参差是。
金阙西厢叩玉扇,转教小玉报双成。
闻道汉家天子使,九华帐里梦魂惊。
揽衣推枕起徘徊,珠箔银屏迤逦开。
云髻半偏新睡觉,花冠不整下堂来。
风吹仙袂飘飘举,犹似霓裳羽衣舞。
玉容寂寞泪阑干,梨花一枝春带雨。
含情凝睇谢君王,一别音容两渺茫。
昭阳殿里恩爱绝,蓬莱宫中日月长。
回头下望人寰处,不见长安见尘雾。
唯将旧物表深情,钿合金钗寄将去。
钗留一股合一扇,钗擘黄金合分钿。
但教心似金钿坚,天上人间会相见。
临别殷勤重寄词,词中有誓两心知。
七月七日长生殿,夜半无人私语时。
在天愿作比翼鸟,在地愿为连理枝。
天长地久有时尽,此恨绵绵无绝期。

汉皇重色思倾国,御宇多年求不得。
杨家有女初长成,养在深闺人未识。
天生丽质难自弃,一朝选在君王侧。
回眸一笑百媚生,六宫粉黛无颜色。
春寒赐浴华清池,温泉水滑洗凝脂。
侍儿扶起娇无力,始是新承恩泽时。
云鬓花颜金步摇,芙蓉帐暖度春宵。
春宵苦短日高起,从此君王不早朝。
承欢侍宴无闲暇,春从春游夜专夜。
後宫佳丽三千人,三千宠爱在一身。
金屋妆成娇侍夜,玉楼宴罢醉和春。
姊妹弟兄皆列士,可怜光采生门户。
遂令天下父母心,不重生男重生女。
骊宫高处入青云,仙乐风飘处处闻。
缓歌慢舞凝丝竹,尽日君王看不足。
渔阳鼙鼓动地来,惊破霓裳羽衣曲。
九重城阙烟尘生,千乘万骑西南行。
翠华摇摇行复止,西出都门百余里。
六军不发无奈何,宛转蛾眉马前死。
花钿委地无人收,翠翅金雀玉搔头。
君王掩面救不得,回看血泪相和流。
黄埃散漫风萧索,云栈萦纡登剑阁。
峨嵋山下少人行,旌旗无光日色薄。
蜀江水碧蜀山青,圣主朝朝暮暮情。
行宫见月伤心色,夜雨闻铃断肠声。
天旋地转回龙驭,至此踌躇不能去。
马嵬坡下泥土中,不见玉颜空死处。
君臣相顾尽沾衣,东望都门信马归。
归来池苑皆依旧,太液芙蓉未央柳。
芙蓉如面柳如眉,对此如何不泪垂。
春风桃李花开日,秋雨梧桐叶落时。
西宫南内多秋草,落叶满阶红不扫。
梨园弟子白发新,椒房阿监青娥老。
夕殿萤飞思悄然,孤灯挑尽未成眠。
迟迟钟鼓初长夜,耿耿星河欲曙天。
鸳鸯瓦冷霜华重,翡翠衾寒谁与共。
悠悠生死别经年,魂魄不曾来入梦。
临邛道士鸿都客,能以精诚致魂魄。
为感君王辗转思,遂教方士殷勤觅。
排空驭气奔如电,升天入地求之遍。
上穷碧落下黄泉,两处茫茫皆不见。
忽闻海上有仙山,山在虚无缥缈间。
楼阁玲珑五云起,其中绰约多仙子。
中有一人字太真,雪肤花貌参差是。
金阙西厢叩玉扇,转教小玉报双成。
闻道汉家天子使,九华帐里梦魂惊。
揽衣推枕起徘徊,珠箔银屏迤逦开。
云髻半偏新睡觉,花冠不整下堂来。
风吹仙袂飘飘举,犹似霓裳羽衣舞。
玉容寂寞泪阑干,梨花一枝春带雨。
含情凝睇谢君王,一别音容两渺茫。
昭阳殿里恩爱绝,蓬莱宫中日月长。
回头下望人寰处,不见长安见尘雾。
唯将旧物表深情,钿合金钗寄将去。
钗留一股合一扇,钗擘黄金合分钿。
但教心似金钿坚,天上人间会相见。
临别殷勤重寄词,词中有誓两心知。
七月七日长生殿,夜半无人私语时。
在天愿作比翼鸟,在地愿为连理枝。
天长地久有时尽,此恨绵绵无绝期。

hàn huáng zhòng sè sī qīng guó , yù yǔ duō nián qiú bù dé 。
yáng jiā yǒu nǚ chū cháng chéng , yǎng zài shēn guī rén wèi shí 。
tiān shēng lì zhì nán zì qì , yī zhāo xuǎn zài jūn wáng cè 。
huí móu yī xiào bǎi mèi shēng , liù gōng fěn dài wú yán sè 。
chūn hán cì yù huá qīng chí , wēn quán shuǐ huá xǐ níng zhī 。
shì ér fú qǐ jiāo wú lì , shǐ shì xīn chéng ēn zé shí 。
yún bìn huā yán jīn bù yáo , fú róng zhàng nuǎn dù chūn xiāo 。
chūn xiāo kǔ duǎn rì gāo qǐ , cóng cǐ jūn wáng bù zǎo zhāo 。
chéng huān shì yàn wú xián xiá , chūn cóng chūn yóu yè zhuān yè 。
hòu gōng jiā lì sān qiān rén , sān qiān chǒng ài zài yī shēn 。
jīn wū zhuāng chéng jiāo shì yè , yù lóu yàn bà zuì hé chūn 。
zǐ mèi dì xiōng jiē liè shì , kě lián guāng cǎi shēng mén hù 。
suì líng tiān xià fù mǔ xīn , bù zhòng shēng nán zhòng shēng nǚ 。
lí gōng gāo chǔ rù qīng yún , xiān lè fēng piāo chǔ chǔ wén 。
huǎn gē màn wǔ níng sī zhú , jìn rì jūn wáng kàn bù zú 。
yú yáng pí gǔ dòng dì lái , jīng pò ní cháng yǔ yī qū 。
jiǔ zhòng chéng què yān chén shēng , qiān chéng wàn qí xī nán xíng 。
cuì huá yáo yáo xíng fù zhǐ , xī chū dū mén bǎi yú lǐ 。
liù jūn bù fā wú nài hé , wǎn zhuǎn é méi mǎ qián sǐ 。
huā diàn wěi dì wú rén shōu , cuì chì jīn què yù sāo tóu 。
jūn wáng yǎn miàn jiù bù dé , huí kàn xuè lèi xiāng hé liú 。
huáng āi sàn màn fēng xiāo suǒ , yún zhàn yíng yū dēng jiàn gé 。
é méi shān xià shǎo rén xíng , jīng qí wú guāng rì sè báo 。
shǔ jiāng shuǐ bì shǔ shān qīng , shèng zhǔ zhāo zhāo mù mù qíng 。
xíng gōng jiàn yuè shāng xīn sè , yè yǔ wén líng duàn cháng shēng 。
tiān xuán dì zhuǎn huí lóng yù , zhì cǐ chóu chú bù néng qù 。
mǎ wéi pō xià ní tǔ zhōng , bù jiàn yù yán kōng sǐ chǔ 。
jūn chén xiāng gù jìn zhān yī , dōng wàng dū mén xìn mǎ guī 。
guī lái chí yuàn jiē yī jiù , tài yè fú róng wèi yāng liǔ 。
fú róng rú miàn liǔ rú méi , duì cǐ rú hé bù lèi chuí 。
chūn fēng táo lǐ huā kāi rì , qiū yǔ wú tóng yè luò shí 。
xī gōng nán nèi duō qiū cǎo , luò yè mǎn jiē hóng bù sǎo 。
lí yuán dì zǐ bái fā xīn , jiāo fáng ā jiān qīng é lǎo 。
xī diàn yíng fēi sī qiǎo rán , gū dēng tiāo jìn wèi chéng mián 。
chí chí zhōng gǔ chū cháng yè , gěng gěng xīng hé yù shǔ tiān 。
yuān yāng wǎ lěng shuāng huá zhòng , fěi cuì qīn hán shuí yǔ gòng 。
yōu yōu shēng sǐ bié jīng nián , hún pò bù zēng lái rù mèng 。
lín qióng dào shì hóng dū kè , néng yǐ jīng chéng zhì hún pò 。
wéi gǎn jūn wáng zhǎn zhuǎn sī , suì jiào fāng shì yīn qín mì 。
pái kōng yù qì bēn rú diàn , shēng tiān rù dì qiú zhī biàn 。
shàng qióng bì luò xià huáng quán , liǎng chǔ máng máng jiē bù jiàn 。
hū wén hǎi shàng yǒu xiān shān , shān zài xū wú piǎo miǎo jiān 。
lóu gé líng lóng wǔ yún qǐ , qí zhōng chuò yuē duō xiān zǐ 。
zhōng yǒu yī rén zì tài zhēn , xuě fū huā mào cān chà shì 。
jīn què xī xiāng kòu yù shàn , zhuǎn jiào xiǎo yù bào shuāng chéng 。
wén dào hàn jiā tiān zǐ shǐ , jiǔ huá zhàng lǐ mèng hún jīng 。
lǎn yī tuī zhěn qǐ pái huái , zhū bó yín píng yǐ lǐ kāi 。
yún jì bàn piān xīn shuì jué , huā guān bù zhěng xià táng lái 。
fēng chuī xiān mèi piāo piāo jǔ , yóu sì ní cháng yǔ yī wǔ 。
yù róng jì mò lèi lán gān , lí huā yī zhī chūn dài yǔ 。
hán qíng níng dì xiè jūn wáng , yī bié yīn róng liǎng miǎo máng 。
zhāo yáng diàn lǐ ēn ài jué , péng lái gōng zhōng rì yuè cháng 。
huí tóu xià wàng rén huán chǔ , bù jiàn cháng ān jiàn chén wù 。
wéi jiāng jiù wù biǎo shēn qíng , diàn hé jīn chāi jì jiāng qù 。
chāi liú yī gǔ hé yī shàn , chāi bò huáng jīn hé fēn diàn 。
dàn jiào xīn sì jīn diàn jiān , tiān shàng rén jiān huì xiāng jiàn 。
lín bié yīn qín zhòng jì cí , cí zhōng yǒu shì liǎng xīn zhī 。
qī yuè qī rì cháng shēng diàn , yè bàn wú rén sī yǔ shí 。
zài tiān yuàn zuò bǐ yì niǎo , zài dì yuàn wéi lián lǐ zhī 。
tiān cháng dì jiǔ yǒu shí jìn , cǐ hèn mián mián wú jué qī 。

鉴赏

白居易(唐)的《长恨歌》选自唐诗三百首,全唐诗 姜葆夫、韦良成选注《常用古诗》。

【注释】金屋:给所宠爱的女人居住的华丽房子。

骊:即骊山,在今陕西临潼,建有供玄宗游乐的华清宫,内有华清池温泉。

剑阁:在今四川省剑阁县北,又称剑门关。

马嵬坡:在今陕西省兴平县西,杨贵妃缢死此处。

太真:杨贵妃为女道士的号。小玉,系传说中西王母的侍女,此处借指随侍杨贵妃的仙女。

【背景】《长恨歌》是白居易诗作中脍炙人口的名篇,作于元和元年(806),当时诗人白居易正在盩厔县(今陕西周至)任县尉。《长恨歌》这首诗是他和友人陈鸿、王质夫同游仙游寺,有感于唐玄宗、杨贵妃的故事而创作的。

【简析】《长恨歌》这首诗写唐明皇和杨贵妃的爱情故事,只开头一句以汉代唐,其它地名、人名都是实的。诗写于宪宗元和六年(806)冬天,诗人白居易正任屋(今陕西周至)县尉,有一次和陈鸿、王质游仙游寺,经王提议,与陈鸿相约将当时正在民间流传的关于玄宗和宠妃的爱情故事写成作品,陈写成《长恨歌传》,白写了《长恨歌》这首诗。诗以喜剧开头而转成悲剧,虽然白居易的立意是“欲惩尤物”,却成了一首爱情的颂歌。这首叙事诗的最成功处就是抒情,相当复杂的情节只用精炼的几句就交代过去,而着力在情的渲染,细致地写唐明皇与杨贵妃爱情的浓烈和贵妃死后双方的思念之情。其中有不少名句感人至深,千百年来一直为人传诵。诗中戏剧化和神话化的描写和浓郁的浪漫主义色彩,也是它具有很强的艺术魅力的原因。

[附]长恨歌传前进士陈鸿撰开元中,泰阶平,四海无事。玄宗在位岁久,倦于旰食宵衣,政无大小,始委于右丞相;深居游宴,以声色自娱。先是,元献皇后、武淑妃皆有宠,相次即世。宫中虽良家子千数,无可悦目者。上心忽忽不乐。时每岁十月,驾幸华清宫,内外命妇,熠耀景从,浴日余波,赐以汤沐,春风灵液,澹然其间。上心油然,若有所遇,顾左右前后,粉色如土。诏高力士潜搜外宫,得弘农杨玄琰女于寿邸。既笄矣,(鬓下换真)发腻理,纤浓中度,举止闲发,转动照人。上甚悦。进见之日,奏《霓裳羽衣曲》以导之。定情之夕,授金钗钿合以固之。又命戴步摇,垂金(王当)。明年,册为贵妃半后服用。由是冶其容,敏其词,婉娈万态,以中上意,上益嬖焉。时省风九州,泥金五岳,骊山雪夜,上阳春朝,与上行同辇,居同室,宴专席,寝专房。虽有三夫人、九嫔、二十七世妇、八十一御妻,暨后宫才人、乐府妓女,使天子无顾眄意。自是六宫无复进幸者。非徒殊艳尤态致是,盖才智明慧,善巧便佞,先意希旨,有不可形容者。叔父昆弟,皆列在清贯,爵为通侯。姊妹封国夫人,富埒王室,车服邸第,与大长公主侔,而恩泽势力则又过之。出入禁门不问,京师长吏为之侧目。故当时谣咏有云:“生女勿悲酸,生儿勿喜欢。”又曰:“男不封侯女作妃,看女却为门上楣。”其人心羡慕如此。天宝末,兄国忠盗丞相位,愚弄国柄。及安禄山引兵向阙,以讨杨氏为辞。潼关不守,翠华南幸,出咸阳道,次马嵬亭,六军徘徊,持戟不进,从官郎吏,伏上马前,请诛错以谢天下。国忠奉牦缨盘水,死于道周。左右之意未快。上问之。当时敢言者,请以贵妃塞天下怒。上知不免,而不忍见其死,反袂掩面,使牵之而去。苍黄展转,竟就绝于尺组之下。既而玄宗狩成都,肃宗受禅灵武--以下引自李济洲编着之《全唐诗佳句赏析》七月七日长生殿①夜半无人私语时在天愿作比翼鸟②在地愿为连理枝③①长生殿:唐华清宫一殿名,天宝元年十一月造,名为集灵台,祀神用。唐代又称皇帝寝殿为长生殿。所以诗中所指长生殿,不一定专指集灵台。②比翼鸟:传说中的鸟,只有一目一翼,其名鹣鹣,雌雄并列,紧靠而飞。③连理枝:两棵树枝干连生在一起。④长恨歌:千古绝唱的长篇叙事诗,作于唐宪宗元和元年冬,时白居易任盩厔县尉,与友人陈鸿、王质夫同游仙游寺,道古论今,言及唐玄宗之溺于声色及杨贵妃之恃宠贵幸,终于酿成马嵬之变,不胜感慨,乃据王质夫之建议作成《长恨歌》。陈鸿并为之作《长恨歌传》,于是,诗、传一体,相得益彰。

这四句是说,七月七日这天夜半,唐玄宗和杨贵妃在长生殿山盟海誓:在天上愿做比翼齐飞的比翼鸟,在地上愿为枝干相接的连理枝,永永世世作恩爱夫妻。诗句写得宛转动人,常为后人引用,以表示对爱情的忠贞。

天生丽质①难自弃②一朝选③在君王侧④①丽质:美貌。②难自弃:天生美貌,很难自己舍弃、辜负。③选:即选妃。唐玄宗实际是从儿子李瑁手中把杨玉环夺去的,“选”字是为尊者讳的掩饰之词。杨贵妃,小名玉环,蒲州永乐(今山西芮城)人,幼时养在叔父杨玄珪家。开元二十三年(公元735年)册封为寿王李瑁的妃子。开元二十八年(公元740年),玄宗欲纳为妃,慑于公媳名分,将其度为女道士,住太真宫,道号太真,这是一种掩人耳目的临时安排。天宝四载(公无745年),册封贵妃,得到唐玄宗极端的宠幸。④侧:身边。

这两句是说,杨贵妃天生美丽漂亮,怎能弃置不顾?一旦“选”到唐玄宗身边为妃,就得到极端的宠幸。这是直述其事,实事实写,因为杨贵妃乃寿王妃,唐玄宗的儿媳,如此写来,语含讽刺,耐人寻味。

天长地久有时尽①此恨②绵绵③无绝期④①天长句:天再长,地再久,总有到尽头的时候。②此恨:指唐玄宗与杨贵妃的爱情悲剧。③绵绵:长远不断的样子。④无绝期:没有了结的时候。

这两句是说,天那么长,地那么久,也有穷尽的时候;这爱情悲剧的绵绵长恨,却永远没有了结的日子。诗句以概括性的语言点明“长恨”,表现了唐玄宗对杨贵妃的爱情誓言不能实现的千古遗恨。这两句常为后人引用,表示遗恨之无穷。

九重城阙①烟尘生②千乘万骑西南行③①九重城阙:指京城。皇帝居住的地方有九道门,叫九重,一路门,二应门,三雉门,四库门,五皋门,六城门,七近郊门,八远郊门,九关门。

②烟尘生:发生战乱。

③千乘句:西南行,指逃亡四川。《旧唐书·玄宗纪》:天宝十五载六月,潼关不守,京师大骇。“甲午,将谋幸蜀。……乙未,凌晨,自延秋门出,微雨沾湿,扈从惟宰相杨国忠、韦见素、内侍高力士及太子,亲王、妃主、皇孙已下多从之不及。”《资治通鉴·唐纪》卷三十四:’杨国忠……首唱幸蜀之策,上然之。……甲午,……上移仗北内,既夕,命龙武大将军陈玄礼整比六军,厚赐钱帛,选闲厩马九百余匹,外人皆莫之知。乙未,黎明,上独与贵妃姊妹、皇子、妃、主、皇孙、杨国忠、韦见素、魏方进、陈玄礼及亲近宦官、宫人出延秋门,妃、主、皇孙之外者,皆委之而去。”可知此次逃亡极为仓促匆忙,唐玄宗已被吓得手足无措,只有带着杨贵妃逃跑了;当时,狼狈不堪,“六军扈从者,千人而已”。诗中“千乘万骑”乃夸饰之词,不足为信。

这两句是说,富贵天子唐玄宗吓破了胆,带着贵妃和千骑之众,仓忙向四川逃跑。虽然诗人白居易未完全摆脱“为尊者讳”的束缚,“行”字中却隐含了丰富的言外之意,耐人寻味。

马嵬坡①下泥土中不见玉颜空死处②①马嵬坡:在今陕西省兴平市西,即“西出都门百余里”所指之地。

②不见句:不见杨妃,只见她的死处。玉颜:指杨贵妃。

这两句是说,唐玄宗由蜀返回长安,途经马嵬坡葬杨妃处,曾派人置棺改葬。挖开土冢,尸已腐化,唯存所佩香囊。所以说,在马嵬坡的泥土中,不见杨妃,只见她的死处。一个“空”字,蕴含着唐玄宗内心的悲哀、痛苦的回忆和无尽的思念之情。

上穷①碧落②下黄泉③两处茫茫皆不见①穷:穷尽、遍及。

②碧落:道家称东方第一层天,碧霞满空,叫做“碧落”。这里泛指天上。

③黄泉:人死后埋葬的地穴。借指阴间。

这两句写唐玄宗命方士从天上到地下苦苦寻觅贵妃,渺渺茫茫,遍寻无着。表现了唐玄宗对杨贵妃深深的思念之情。

殿萤飞思悄然①孤灯挑尽②未成眠①思悄然:孤寂悲凉之状。

②孤灯挑尽:古时用灯草点油灯,过一会儿就要把灯草往前挑一下,让它继续燃烧。“挑尽”是说夜已深了,灯草即将挑尽。形容夜不成眠的境况。

这两句是说,夜晚的旧宫殿里一派冷落景象,只有萤火虫飞来飞去;灯草挑尽,夜已深沉,人还是不能安眠入睡。极力渲染唐玄宗对杨贵妃的思念,以致夜不成眠的孤寂凄苦境况。

六军①不发②无奈何宛转③蛾眉④马前死①六军:皇帝的警卫部队。周代制度,天子六军,每军一万二千五百人,后泛称皇帝的警卫部队为六军。唐玄宗时,实际有左右龙武、左右羽林四军,以后才增左右神策军,合为六军。

②不发:不肯前进。《资治通鉴》载:上至马嵬驿,将士饥疲,皆愤怒。陈玄礼以祸由杨国忠,欲诛之;会吐蕃使者二十余人遮国忠马,诉以无食。国忠未及对,军士呼曰:国忠与胡虏谋反,国忠走,追杀之。上杖履出驿门,慰劳军士,令收队,军士不应。上使高力士问之,玄礼对曰:国忠谋反,贵妃不宜供奉,愿陛下割恩正法。上曰:贵妃深居,安知国忠反谋?力士曰:贵妃诚无罪,然将士已杀国忠,而贵妃在陛下左右岂敢自安?愿陛下审思之,将士安则陛下安矣。上命力士引贵妃于佛堂,缢杀之。舆尸驿庭,召玄礼等入视之,于是始整部伍为行计。

③宛转:犹展转,凄楚缠绵态。

④蛾眉:本指美女的眉毛,后借指美女,此处指杨贵妃。

这两句是说,往西离开都城才一百多里,六军不肯前进,真是无可奈何,杨贵妃在凄楚缠绵之中在马前被勒死。反映了“六军不发”,要求处死杨贵妃,是愤于唐玄宗迷恋酒色,祸国殃民。诗句以替罪羊之死,委婉而含蓄地抨击了唐玄宗,余韵无穷。

风吹仙袂①飘摇举犹似霓裳羽衣舞①袂:衣袖。

这两句是说,杨贵妃站在仙山之上,清风吹来,衣袖随之飘起,有一种飘逸、洒脱、超尘脱俗的美,就好像当年在宫中跳霓裳羽衣舞时的优美舞姿。诗人白居易借助想象,让杨贵妃的形象在仙境中再现,形象生动,宛转动人,更加深化了唐玄宗对杨贵妃的思念,进一步渲染了“长恨”的主题。

--引自李济洲编着之《全唐诗佳句赏析》【鉴赏】在这首长篇叙事诗里,白居易以精炼的语言,优美的形象,叙事和抒情结合的手法,叙述了唐玄宗、杨贵妃在安史之乱中的爱情悲剧:他们的爱情被自己酿成的叛乱断送了,正在没完没了地吃着这一精神的苦果。唐玄宗、杨贵妃都是历史上的人物,诗人白居易并不拘泥于历史,而是借着历史的一点影子,根据当时人们的传说,街坊的歌唱,从中蜕化出一个回旋曲折、宛转动人的故事,用回环往复、缠绵悱恻的艺术形式,描摹、歌咏出来。由于诗中的故事、人物都是艺术化的,是现实中人的复杂真实的再现,所以能够在历代读者的心中漾起阵阵涟漪。

《长恨歌》一出,关于其主题,便成为历来读者争论的焦点。观点也颇具分歧。大抵分三种:其一为爱情主题说。是颂扬李杨的爱情诗作。并肯定他们对爱情的真挚与执着;其二为政治主题说。认为诗的重点在于讽喻,在于揭露“汉皇重色思倾国”必然带来的“绵绵长恨”,谴责唐明皇荒淫导致安史之乱以垂诫后世君主;其三为双重主题说。认为它是揭露与歌颂统一,讽谕和同情交织,既洒一掬同情泪,又责失政遗恨。

作为一首千古绝唱的叙事诗,《长恨歌》在艺术上的成就是很高的。古往今来,许多人都肯定《长恨歌》这首诗的特殊的艺术魅力。《长恨歌》在艺术上以什么感染着读者呢?宛转动人,缠绵悱恻,恐怕是它最大的艺术个性。

(小提示:如果您想查询《长恨歌》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“诗词检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)

评论:

昵称

网站